Kur'an  

Al-Fatiha (1) - Pristup Mekka - 7 ajet

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

2. Milostivog, Samilosnog,

3. Vladara Dana sudnjeg,

4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomo} tra`imo!

5. Uputi nas na pravi put,

6. na put onih kojma si milost Svoju darovao,

7. a ne onih koji su protiv sebe srd`bu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Kur'an Index
BiH.Org