Kur'an  

Al-Adiyat (100) - Oni koji jure Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi onih koji dah}u}i jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i di`u tada pra{inu

5. pa u njoj u gomilu upadaju –

6. ~ovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je on toga, doista, svjestan,

8. i on je, zato {to voli bogatstvo – radi{a.

9. A zar on ne zna da }e, kada budu o`ivljeni oni koji su u grobovima

10. i kad izi|e na vidjelo ono {to je u srcima,

11. Gospodar njihov toga Dana sigurno sve znati o njima.

Kur'an Index
BiH.Org