Kur'an  

Al-Qari’a (101) - Smak svijeta Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Smak svijeta!

2. [ta je smak svijeta?

3. i {ta ti zna{ o Smaku svijeta?

4. Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani,

5. a planine kao {arena vuna i{~upana.

6. Onaj u koga njegova dijela budu te{ka –

7. u ugodnu `ivotu }e `ivjeti,

8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka –

9. boravi{te }e mu bezdan biti.

10. A zna{ li ti {ta }e to biti? –

11. vatra u`arena!

Kur'an Index
BiH.Org