Kur'an  

At-Takatur (102) - Nadmetanje Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zaokuplja vas nastojanje da {to imu}niji budete

2. sve dok grobove ne naselite.

3. A ne valja tako, sazna}ete svakako!

4. i jo{ jednom, ne valja tako! sazna}ete sigurno!

5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,

6. d`ehennem }ete vidjeti jasno!

7. i jo{ jednom, doista }e te ga vidjeti o~igledno!

8. zatim }ete toga dana za sladak `ivot biti pitani sigurno!

Kur'an Index
BiH.Org