Kur'an  

Al-’Asr (103) - Vrijeme Mekka – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi vremena, -

2. ~ovjek, doista, gubi,

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji jedni drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje.

 

Kur'an Index
BiH.Org