Kur'an  

Al-Humaza (104) - Klevetnik Mekka – 9 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Te{ko svakom klevetniku-podrugljivcu,

2. koji blago gomila i prebrojava ga,

3. i misli da }e ga blago njegovo besmrtnim u~initi!

4. A ne valja tako! On }e sigurno biti ba~en u d`ehennem!

5. A zna{ li ti {ta je d`ehennem?-

6. Vatra Allahova razbuktana,

7. koja }e do srca dopirati.

8. Ona }e iznad njih biti zatvorena,

9. plamenim stubovima zasvo|ena.

Kur'an Index
BiH.Org