Kur'an  

Al-Fil (105) - Slon Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar nisi ~uo {ta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

2. Zar lukavstvo njihovo nije omeo

3. i protiv njih jata ptica poslao,

4. Koje su na njih grumenje od gline pe~ene bacale,

5. pa ih On kao li{}e koje su crvi isto~ili u~inio?

Kur'an Index
BiH.Org