Kur'an  

Al-Ma’un (107) - Davanje u naru~ Mekka – 7 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zna{ li ti onoga koji onaj svijet pori~e?

2. Pa to je onaj koji grubo odbija siro~e,

3. i koji da se nahrani siromah – ne podsti~e.

4. A te{ko onima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvr{avaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ni{ta ni u naru~ ne daju!

Kur'an Index
BiH.Org