Kur'an  

Al-Kafirun (109) - Nevjernici Mekka – 6 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "O vi nevjernici,

2. ja se ne}u klanjati onima kojima se vi klanjate,

3. a ni vi se ne}ete klanjati Onome kome se ja klanjam;

4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,

5. a i vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,

6. A vama – va{a vjera, a meni – moja!

Kur'an Index
BiH.Org