Kur'an  

An-Nasr (110) - Pomo} Medina – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada Allahova pomo} i pobjeda do|u,

2. i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.

Kur'an Index
BiH.Org