Kur'an  

Al-Ihlas (112) - Iskrenost Mekka – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "On je Allah – jedan!

2. Allah je Uto~i{te svakom!

3. Nije rodio i ro|en nije,

4. i niko Mu ravan nije!" 

Kur'an Index
BiH.Org