Kur'an  

Al-Falaq (113) - Svitanje Mekka – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "Uti~em se Gospodaru svitanja

2. od zla onoga {to On stvara,

3. i od zla mrkle no}i kada razastre tmine,

4. i od zla smutljivca kad smutnje sije,

5. i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"

Kur'an Index
BiH.Org