Kur'an  

An-Nas (114) - Ljudi Mekka – 6 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: "Tra`im za{titu Gospodara ljudi,

2. Vladara ljudi,

3. Boga ljudi,

4. od zla {ejtana-napasnika,

5. koji zle misli unosi u srca ljudi –

6. od d`inova i od ljudi!"

Kur'an Index
BiH.Org