Kur'an  

At-Tur (52) - Gora Mekka – 49 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Mi Gore,

2. i Knjige u retke napisane,

3. na ko`i razvijenoj,

4. i Hrama poklonika punog,

5. i svoda uzdignutog,

6. i mora napunjenog, -

7. kazna Gospodara tvoga sigurno }e se dogoditi,

8. nitko je ne}e mo}i otkloniti

9. na Dan kada se nebo silno uzburka,

10. a planine s mjesta pomaknu!

11. Te{ko na taj Dan onima koji su poricali,

12. koji su se, ogrezli u la`, zabavljali!

13. na Dan kada }e grubo u vatru d`ehennemsku biti gurnuti:

14. "Ovo je vatra koju ste poricali.

15. pa, je li ovo ~arolija, ili vi ne vidite?

16. Pr`ite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, - to vam je kazna za ono {to ste radili."

17. A ~estiti }e biti u d`ennetskim ba{~ama i bla`enstvu

18. i u onom {to im je Gospodar njihov dao }e u`ivati – njh }e Gospodar njihov patnje u ognju sa~uvati

19. "Jedite i pijte i neka vam je prijatno, to je za ono {to ste radili!"

20. Bi}e naslonjeni na divanima pore|anim, a vjen~a}emo im hurije d`ennetske.

21. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priklju~i}emo djecu njihovu, a djela njihova ne}emo nimalo umanjiti – svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to sam ~ini –

22. i jo{ }emo ih darovati vo}em i mesom kakvo budu `eljeli

23. jedni drugima }e, u njemu, pune ~a{e dodavati – zbog njih ne}e biti praznih besjeda i pobuda na grijeh -,

24. a slu`i}e ih posluga njihova nalik na biser skriveni,

25. i obra}a}e se jedni drugima i jedni druge }e pitati:

26. "Prije smo me|u svojma strahovali", - govori}e –

27. "pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sa~uvao;

28. mi smo Mu se prije klanjali, On je, doista, dobro~initelj i milostiv."

29. Zato ti opominji, jer ti, milo{}u Gospodara svoga, nisi ni prorok ni lud.

30. Zar oni da govore: "On je pjesnik, sa~eka}emo da vidimo {ta }e mu su|eno biti."

31. "Pa ~ekajte" – reci ti – "i ja }u zajedno sa vama ~ekati!"

32. da li im to dlazi od pameti njihove ili su oni inad`ije tvrdoglave?

33. Zar oni da govore: "Izmi{lja ga!" – Ne, nego oni ne}e da vjeruju;

34. zato neka oni sastave govor sli~an Kur’anu, ako istinu govore!

35. Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!

36. Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni ne}e da vjeruju.

37. Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili, zar oni vladaju?!

38. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prislu{kuju? Neka onaj me|u njima koji tvrdi da je ne{to ~uo donese potvrdu o~itu.

39. Zar da su za Njega – k}eri, a za vas da su – sinovi?!

40. Zar ti tra`i{ od njih nagradu, pa su nametom optere}eni.

41. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju?!

42. Zar oni zamke da postavljaju?! Ta u zamku }e se uhvatiti ba{ oni koji ne vjeruju!

43. Zar oni drugog boga osim Allaha da imaju?! Hvaljen neka je Allah, On je iznad onih koje Mu ravnim smatraju!

44. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi: "Oblaci nagomilani!"

45. Zato ih pusti dok se ne suo~e sa Danom u kome }e pomrijeti,

46. Danom kada im lukavstva njihova nimalo ne}e koristiti i kada im niko ne}e pomo}i.

47. A za sve nasilnike i druga }e kazna prije one biti, ali ve}ina njih ne zna.

48. A ti strpljivo ~ekaj presudu Gospodara svoga, Mi tebe i vidimo i {titimo; i veli~aj i hvali Gospodara svoga kad ustaje{,

49. i no}u Ga veli~aj i kad se zvijezde gube.

Kur'an Index
BiH.Org