Kur'an  

Al-Qamar (54) - Mjesec Mekka – 55 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Bli`i se ^as i Mjesec se raspolutio!

2. a oni, uvijek kada vide ~udo, okre}u glave i govore: "^arolija neprestana!"

3. Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je ve} odre|eno.

4. i dolaze im vijesti koje treba da ih odvrate –

5. mudrost savr{ena -, ali opomene ne koriste,

6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na ne{to u`asno

7. oni }e oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

8. i netremice gledaju}i u glasnika i `ure}i, nevjernici }e govoriti: "Ovo je te`ak dan!"

9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Na{eg je u la` utjerivao, govore}i: "Lu|ak!" – i Nuh je onemogu}en bio.

10. I on je Gospodara svoga zamolio: "Ja sam pobije|en, Ti se osveti!"

11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

12. i u~inili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je odre|eno bilo,

13. a njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagra|enoj

14. koja je plovila pod brigom Na{om, - nagrada je to bila za onoga ko je odba~en bio.

15. I Mi to ostavismo kao pouku, - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

16. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

17. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za pouku, - pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

18. I Ad nije vjerovao, - pa kakve su bile kazn Moja i opomene Moje!

19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

20. i ljude dizao, kao da su palmova stabla i{~upana,

21. i kakv e su bile kazna Moja i opomene Moje!

22. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za u~enje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

23. I Semud u opomene nije vjerovao.

24. "Zar da slijedimo jednog od nas!" – govorili su. "Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

25. Zar ba{ njemu, izme|u nas, da bude poslana Objava?! Ne, on je la`ljivac oholi!"

26. "Vrlo brzo }e oni saznati ko je la`ljivac oholi!

27. Mi }emo poslati kamilu da bismo ih isku{ali, pa pri~ekaj ih i budi strpljiv.

28. I upozori ih da }e se voda izme|u njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupi}e onaj ~iji je red!"

29. Ali oni pozva{e jednog od svojih, pa se on spremi i prekla je –

30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i oni postado{e poput zdrobljenog suhog li{}a koje sakuplja onaj koji ima tor.

32. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

35. iz milosti na{e. Eto, tako Mi nagra|ujemo one koji zahvaljuju.

36. A on im je bio prijetio silom Na{om, ali su oni u prijetnje sumnjali.

37. Oni su od njega goste njegove tra`ili, pa smo ih im oslijepili: "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"

38.  A rano izjutra sti`e ih kazna koju }e neprestano osje}ati.

39. "Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!"

40. A Mi smo Kur’an u~inili dostupnim za u~enje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!

41. I faraonovim ljudima su opomene do{e,

42. ali oni poreko{e dva zna~enja Na{a, pa ih Mi kaznismo onako kako ka`njava Silni i Mo}ni.

43. Da li su nevjernici va{i imalo ja~i od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?

44. Zar ovi da govore: "Mi smo skup nepobjedivi!"

45. Skup }e sigurno pora`en biti, a oni }e se u bijeg dati!

46. Me|utim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je u`asniji i gor~i.

47. Gre{nici }e sigurno stradati i u ognju biti

48. na Dan kada budu u vatru odvu~eni, s licima dolje okrenutim: "Iskusite vatru d`ehennemsku!"

49. Mi sve s mjerom stvaramo,

50. i nare|enje Na{e je samo jedna rije~, - sve bude u tren oka.

51. A Mi smo ve} sli~ne vama uni{tili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!

52. I sve {to su uradili u listovima je,

53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

54. Oni koji su se Allaha bojali bi}e u d`ennetskim ba{~ama i pored rijeka

55. na mjestu u kome }e biti zadovoljni, kod Vladara Svemo}noga.

Kur'an Index
BiH.Org