Kur'an  

Ar-Rahman (55) - Milostivi Medina – 78 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Milostiv

2. pou~ava Kur’anu,

3. stvara ~ovjeka,

4. u~i ga govoru,

5. Sunce i Mjesec utvr|enim putanjama plove,

6. i trava i drve}e se pokorava,

7. a nebo je digao. I postavio je terazije

8. da ne prelazite granice u mjerenju –

9. i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

10. A Zemlju je za stvorenja razastro,

11. na njoj ima vo}a i palmi sa plodom u ~a{kama

12. i `ita sa li{}em i miomirisna cvije}a, -

13. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete!

14. On je ~ovjeka od sasu{ene ilova~e, kao {to je grn~arija, stvorio

15. a d`inna od plamene vatre –

16. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! –

17. Gospodara dva istoka i dva zapada –

18. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

19. Pustio je dva mora da se dodiruju,

20. izme|u njih je pregrada i oni se ne mije{aju –

21. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

22. Iz njih se vadi biser i merd`an –

23. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

24. Njegove su i la|e koje se kao brda visoko po moru uzdi`u, -

25. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

26. Sve {to je na Zemlji prolazno je,

27. ostaje samo Gospodar tvoj, Veli~anstveni i Plemeniti, -

28. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

29. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog ~asa On se zanima ne~im, -

30. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

31. Polaga}ete Mi ra~un, o ljudi i d`innovi, -

32. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

33. O dru`ine d`innova i ljudi, ako mo`ete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, mo}i }ete prodrijeti jedino uz veliku mo}! –

34. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

35. Na vas }e se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se ne}ete mo}i odbraniti, -

36. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

37. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane, -

38. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! -

39. tog Dana ljudi i d`innovi za grijehe svoje ne}e biti pitani,

40. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

41. a grije{nici }e se po biljezima svojim poznati, pa }e za kike i noge {~epani biti, -

42. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

43. "Evo, to je d`ehennem koji su gre{nici poricali!"

44. i izme|u vatre i klju~ale vode oni }e kru`iti, -

45. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

46. A za onoga koji se stajanja pred Gospodarom svojim bojao, bi}e dva perivoja, -

47. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

48. puna stabala granatih, -

49. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

50. u kojima }e biti dva izvora koja }e te}i, -

51. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?! -

52. u njima }e od svakog vo}a po dvije vrste biti, -

53. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

54. Naslonjeni na posteljama ~ije }e postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja nadohvat ruke }e stajati, -

55. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

56. U njima }e biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, -

57. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

58. bi}e kao rubin i biser, -

59. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

60. zar nagrada za dobro u~injeno djelo mo`e biti ne{to drugo do dobro?! –

61. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

62. Osim ta dva, bi}e jo{ dvaneznatnija perivoja, -

63. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

64. modrozelena, -

65. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

66. sa izvorima koji prskaju, u svakom, -

67. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

68. u njima }e biti vo}a i palmi i {ipaka, -

69. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

70. u njima }e biti ljepotica naravi divnih, -

71. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

72. hurija u {atorima skrivenih, -

73. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

74. koje prije njih ni ~ovjek ni d`inn nije dodirnuo, -

75. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

76. Oni }e biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena }ilimima ~arobnim i prekrasnim, -

77. pa, koju blagodat Gospodara svoga pori~ete?!

78. Neka je uzvi{eno ime Gospodara tvoga, Veli~anstvenog i Plemenitog!

Kur'an Index
BiH.Org