Kur'an  

Al-Waqi’a (56) - Doga|aj Meka – 96 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se Doga|aj dogodi, -

2. doga|anje njegovo niko ne}e poricati -,

3. neke }e poniziti, a neke uzvisiti;

4. kad se Zemlja jako potrese

5. i brda se u komadi}e zdrobe,

6. i postanu pra{ina razasuta,

7. vas }e tri vrste biti:

8. oni sre}ni – ko su sre}ni?!

9. i oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!

10. i oni prvi – uvijek prvi!

11. Oni }e Allahu bliski biti

12. u d`ennetskim ba{~ama naslada, -

13. bi}e ih mnogo od naroda drevnih,

14. a malo od kasnijih -,

15. na divanima izvezenim,

16. jedni preme drugima na njima }e naslonjeni biti;

17. slu`i}e ih vje~no mladi mladi}i,

18. sa ~a{ama i ibricima i peharom punim pi}a iz izvora teku}eg–

19. od koga ih glava ne}e boljeti i zbog kojeg ne}e pamet izgubiti –

20. i vo}em koji }e sami birati,

21. i mesom pti~ijim kakvo budu `eljeli.

22. U njima }e biti i hurije o~iju krupnih,

23. sli~ne biseru u {koljkama skrivenom, -

24. kao nagrada za ono {to su ~inili.

25. U njima ne}e slu{ati prazne besjede ni govor gre{ni,

26. nego samo rije~i: "Mir, mir!’

27. A oni sre}ni – ko su sre}ni?!

28. bi}e me|u lotosovim drve}em bez bodlji,

29. i me|u bananama plodovima nanizanim

30. i u hladovini prostranoj,

31. pored vode teku}e

32. i usred vo}a svakovrsnog

33. kojeg }e uvijek imati i koje ne}e zabranjeno biti,

34. i na posteljama uzdignutim.

35. Stvaranjem novim Mi }emo hurije stvoriti

36. i djevicama ih u~initi

37. milim mu`evima njihovim, i godima istih

38. za one sre}ne; -

39. bi}e ih mnogo od naroda drevnih,

40. a mnogo i od kasnijih.

41. A oni nesre}ni – ko su nesre}ni?!

42. Oni }e biti u vatri u`arenoj i vodi klju~aloj

43. i u sjeni dima ~a|avog,

44. u kojoj ne}e biti svje`ine ni ikakve dobrine.

45. Oni su prije toga rasko{nim `ivotom `ivjeli

46. i uporno te{ke grijehe ~inili

47. i govorili; "Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar }emo zbilja biti o`ivljeni,

48. zar i drevni na{i preci?"

49. Reci: "I drevni i kasniji,

50. u odre|eno vrijeme, jednog odre|enog dana bi}e sakupljeni,

51. i tada }ete vi, o zabludjeli, koji pori~ete o`ivljenje,

52. sigurno s drveta zakkum jesti,

53. i njime }ete trbuhe puniti,

54. pa zatim na to klju~alu vodu piti,

55. poput kamila koje ne mogu `e| ugasiti;

56. to }e na onom svijetu biti go{}enje njihovo!

57. Mi vas stvaramo – pa za{to ne povjerujete?

58. Ka`ite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete

59. vi oblik dajete ili Mi to ~inimo?

60. Mi odre|ujemo kada }e ko od vas umrijeti, i niko nas ne mo`e sprije~iti

61. da likove va{e izmjenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.

62. Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa za{to se ne urazumite?

63. Ka`ite vi Meni: {ta biva sa onim {to posijete?

64. Da li mu vi dajete snagu da ni~e, ili to Mi ~inimo?

65. Ako ho}emo mo`emo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali;

66. "Mi smo, doista, o{te}eni,

67. ~ak smo svega li{eni!"

68. Ka`ite vi Meni: vodu koju pijete –

69. da li je vi ili Mi iz oblaka spu{tamo?

70. Ako `elimo, mo`emo da je slanom u~Inimo – pa za{to niste zahvalni?

71. Ka`ite vi Meni: vatru koju palite –

72. da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?

73. Mi ~inimo da ona podsje}a i da bude korisna onima koji kona~e;

74. zato hvali Gospodara svoga Veli~anstvenog!

75. I kunem se ~asom kad se zvijezde gube, -

76. a to je, da znate, zakletva velika -,

77. on je, zaista, Kur’an plemeniti

78. u Knjizi bri`ljivo ~uvanoj –

79. dodirnuti ga smiju samo oni koji su ~isti -,

80. on je Objava od Gospodara svjetova.

81. Pa, kako ovaj govor omalova`avate

82. i umjesto zahvalnosti {to vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?

83. a za{to vi kad du{a do gu{e dopre,

84. i kad vi budete tada gledali, -

85. a Mi smo mu bli`i od vas, ali vi ne vidite -,

86. za{to je onda kad niste u tu|oj vlasti

87. ne povratite, ako istinu govorite?

88. I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –

89. udobnost i opskrba lijepa i d`ennetska blagodati njemu!

90. A ako bude jedan od onih koji su sre}ni, -

91. pa, pozdrav tebi od onih koji su sre}ni!

92. A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,

93. pa, klju~alom vodom bi}e ugo{}en

94. i u ognju pr`enjem.

95. Sama je istina, zbilja, sve ovo, -

96. zato hvali ime Gospodara svoga Veli~anstvenog!

Kur'an Index
BiH.Org