Kur'an  

At-Tagabun (64) - Samoobmana Medina – 18 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

  

1. Ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve mo`e!

2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve {to vi radite Allah dobro vidi.

3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obli~je daje, i likove va{e ~ini lijepim, i Njemu }e se sve vratiti.

4. On zna {ta na nebesima i na Zemlji postoji i zna {ta krijete i {ta pokazujete; Allah zna sva~ije misli.

5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji jo{ davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili - a jo{ ih i patnja nesnosna ~eka –

6. zato {to su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: "Zar da nas ljudi upu}uju?" I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!

7. Nevjernici tvrde da ne}e biti o`ivljeni. Reci: "Ho}ete, Gospodara mi moga, sigurno }e te biti o`ivljeni, pa o onome {ta ste radili, doista, biti obavje{teni!" – a to je Allahu lahko -,

8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono {to vi radite.

9. A onoga dana kada vas On na onom svijetu sakupi, to }e biti dan kada }e vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On }e pre}i preko r|avih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela ~inio, i uv{}e ga u d`ennetske ba{~e kroz koje }e rijeke te}i; u njima }e vje~no i zauvijek boraviti. To }e uspjeh veliki biti!

10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete na{e poricali – bi}e stanovnici u vatri; u njoj }e vje~no ostati, a to }e u`asna sudbina biti!

11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On }e srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.

12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako le|a okrenete, pa – Poslanik Na{ je jedino du`an da jasno objavljuje.

13. Samo je Allah Bog! i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!

14. O vjernici, i me|u `enama va{im i djecom va{om, doista, imate neprijatelja, pa ih se pri~uvajte! A ako preko toga pre|ete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah pra{ta i samilostan je.

15. Imanja va{a i djeca va{a su samo isku{enje, a u Allaha je nagrada velika;

16. zato se Allaha bojte koliko god mo`ete, i slu{ajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sa~uvani gramzljivosti, bi}e ti koji }e uspjeti.

17. Ako Allahu drage volje zajam date, On }e vam ga mnogostruko vratiti i oprosti}e vam, jer Allah je blgodaran i blag.

18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.

 

Kur'an Index
BiH.Org