Kur'an  

Al-Haqqa (69) - ^as neizbje`ni Mekka – 52 ajeta 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. ^as neizbje`ni,

2. {ta je ~as neizbje`ni,

3. i otkud ti zna{ {ta je ~as neizbje`ni?

4. Semud i Ad su Smak svijeta poricali

5. pa je Semud uni{ten glasom strahovitim,

6. a Ad uni{ten vjetrom ledenim, silovitim,

7. kome je On vlast nad njima, sedam no}i i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao {uplja datulina debla vidio,

8. i vidi{ li da je iko od njih ostao?

9. A do{li su faraon, i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja,

10. i protiv poslanika Gospodara svoga se dizali, pa ih je On ne mo`e biti te`e kaznio.

11. Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u la|i nosili

12. da vam to poukom u~inimo i da to od zaborava sa~uva uho koje pamti.

13. A kada se jednom u rog puhne,

14. pa se Zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe,

15. toga dana }e se Smak svijeta dogoditi

16. i nebo }e se razdvojiti – tada }e labavo biti –

17. i meleki }e na krajevima njegovim stajati, a prijesto Gospodara tvoga }e tog dana iznad njih osmorica dr`ati.

18. Tada }e ispitivani biti, i nijedna tajna va{a ne}e sakrivena ostati:

19. onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da- re}i }e: "Evo vam, ~itajte knjigu moju,

20. ja sam ~vrsto vjerovao da }u ra~un svoj polagati".

21. I on }e biti u `ivotu zadovoljnom,

22. u d`ennetu predivnom,

23. ~iji }e plodovi na dohvatruke biti.

24. "Jedite i pijte radosni, za ono {to ste u danima minulim zaradili!"

25. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu re}i }e: "Kamo sre}e da mi knjiga moja ni data nije

26. i da ni saznao nisam za obra~un svoj!

27. Kamo sre}e da me je smrt dokraj~ila –

28. bogatstvo moje mi nije od koristi,

29. snage moje nema vi{e!"

30. "Dr`ite ga i u okove okujte,

31. zatim ga samo u vatri pr`ite,

32. a onda ga u sind`ire sedamdeset lakata duge ve`ite,

33. jer on u Allaha Velikog nije vjerovao

34. i da se nahrani nevoljnika - nije nagovarao;

35. zato on danas ovdje nema prisna prijatelja

36. ni drugog jela osim pomija,

37. koje }e samo nevjernici jesti."

38. A Ja se kunem onim {to vidite

39. i onim {to ne vidite,

40. Kur’an je, doista, govor objavljan plemenitom Poslaniku,

41. a nije govor nikakva pjesnika – kako vi nikako ne vjerujete!

42. i nisu rije~i nikakva proroka – kako vi malo razmi{ljate!

43. Objava je on od Gospodara svjetova!

44. A da je on o Nama kojekakve rije~i iznosio,

45. Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili,

46. a onda mu `ilu kucavicu presjekli,

47. i niko ga izme|u vas ne bi mogao od toga odbraniti.

48. Pouka je Kur’an onima koju budu Allahova nare|enja izvr{avali, a zabrana se klonili –

49. A Mi sigurno znamo da neki od vas ne}e u nj vjerovati –

50. i on }e biti uzrok jadu nevjernika,

51. a on je, doista, sama istina

52. zato ti hvali ime Gospodara tvoga, Veli~anstvenoga!

Kur'an Index
BiH.Org