Kur'an  

Al-Ma’arig (70) - Stepeni Mekka – 44 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Neko je zatra`io da se kazna izvr{i

2. nad nevjernicima, - niko ne mo`e sprije~iti

3. da to Allah, Gospodar nebesa, ne u~ini,

4. k Njemu se penju meleki i D`ibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

5. zato ti budi strpljiv ne jadikuju}i,

6. Oni misle da se dogoditi ne}e,

7. a Mi znamo da sigurno ho}e,

8. onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

9. a brda kao vune {arena,

10. kada bli`nji ne}e bli`njega ni{ta pitati,

11. iako }e jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva do~ekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

12. i `enom svojom, i bratom svojim,

13. i porodicim svojom koja ga {titi,

14. i svima ostalima na Zemlji, - samo da se izbavi.

15. Nikada! Ona }e buktinja sama biti

16. koja }e udove ~upati,

17. zva}e onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

18. i zgrtao i skrivao.

19. ^ovjek je, uistinu, stvoren malodu{an:

20. kada ga nevolja sna|e – bri`an je,

21. a kada mu je dobro – nepristupa~an je,

22. osim vjernika,

23. koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

24. i oni u ~ijim imecima bude odre|en dio

25. za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi,

26. i oni koji u onaj svijet budu vjerovali,

27. i oni koji od kazne Gospodara svoga budu strahovali, -

28. a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran –

29. i oni koji stidna mjesta svoja budu ~uvali

30. i `ivjeli jedino sa `enama svojim ili sa onima koje su u vlasni{tvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslu`uju, -

31. a oni koji tra`e izvan toga, oni u grijeh upadaju,

32. i oni koji povjerene im amanete budu ~uvali i obaveza svoja ispunjavali,

33. i oni koji dug svjedo~enja svoga budu izvr{avali,

34. i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

35. oni }e u d`ennetskim ba{}ama biti po~a{}eni.

36. Za{to se nevjernici prema tebi `ure,

37. zdasna i slijeva, u gomilama?!

38. kako svaki od njih `udi da u d`ennet u`ivanja u|e?

39. Nikada! Mi ih stvaramo, od ~ega – oni znaju!

40. I Ja se kunem Gospodarom istoka i zapada da ih mo`emo

41. boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne mo`e sprije~iti.

42. Zato ih ostavi neka se napri~aju i nazabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne do~ekaju,

43. Dan u kome }e `urno kao da kumirima hrle iz grobova izi}i,

44. oborenih pogleda i poni`enjem oprhvani. To }e biti onaj Dan kojim im se stalno prijeti!

Kur'an Index
BiH.Org