Kur'an  

Al-Muddattir (74) - Pokriveni Mekka – 56 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. O ti, pokriveni!

2. Ustani i opominji!

3. I Gospodara svoga veli~aj!

4. I haljine svoje o~isti!

5. I kumira se kloni!

6. I ne prigovaraj dr`e}i da je mnogo!

7. I radi Gospodara svoga trpi!

8. A kada se u rog puhne –

9. bi}e to naporan dan

10. nevjernicima, ne}e biti lagan.

11. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom u~inio

12. i bogatstvo mu ogromno dao

13. i sinove koji su s njim

14. i ~ast i ugled mu pru`io –

15. i jo{ `udi da uve}am!

16. Nikako! On, doista, prkosi ajetima na{im, -

17. a naprti}u Ja njemu te{ko}e,

18. jer je smi{ljao i ra~unao, -

19. i, proklet bio, kako je prora~unao!

20. i jo{ jednom, proklet bio, kako je prora~unao! –

21. Zatim je pogledao

22. pa se onda smrknuo i namr{tio

23. i potom se okrenuo i uzoholio,

24. i rekao:"Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje,

25. ovo su samo ~ovjekove rije~i!"

26. U Sekar }u Ja njega baciti –

27. a zna{ li ti {ta je Sekar?

28. Ni{ta on ne}e po{tedjeti,

29. ko`e }e crnim u~initi,

30. nad njim su devetnaestorica, -

31. Mi smo ~uvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao isku{enje onima koji ne vjeruju,-da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje u~vrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni ~ija su srca bolesna i oni koji su nevjernici–ka`u:"[ta je Allah htio ovim primjerom?" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e, i na pravi put ukazuje onome kome ho}e. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena.

32. I tako Mi Mjeseca,

33. i no}i kada mine,

34. i zore kada svane, -

35. on je, zaista, najve}a nevolja,

36. ljudima je opomena, -

37. onome izme|u vas koji `eli da u~ini dobro ili onome koji ne `eli!

38. Svaki ~ovjek je odgovoran za ono {to je radio,

39. osim sretnika,

40. oni }e se u d`ennetskim ba{}ama raspitivati

41. o nevjernicima:

42. "[ta vas je u Sekar dovelo?"

43. "Nismo" – re}i }e – "bili od onih koji su molitvu obavljali

44. i od onih koji su siromahe hranili,

45. i u besposlice smo se sa besposlenjacima upu{tali,

46. i Sudnji dan smo poricali,

47. sve dok nam smrt nije do{la."

48. Njima posredovanje posrednika ne}e biti od koristi.

49. Pa za{to oni pouku izbjegavaju,

50. kao da su divlji magarci prepla{eni

51. koji od onih koji ih progone bje`e.

52. Da! Svaki ~ovjek bi od njih htio da mu se daju listovi ra{ireni.

53. Nikada, jer oni se onoga svijeta ne pla{e!

54. Uistinu! Kur’an je pouka,

55. i ko ho}e, na umu }e ga imati,

56. a na umu }e ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da ga se boje i On jedini pra{ta.

 

Kur'an Index
BiH.Org