Kur'an  

Al-Mursalat (77) - Poslani Mekka – 50 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi onih koji se jedan za drugim {alju

2. pa kao vihor hite,

3. i onih koji objavljuju

4. pa razdvajaju,

5. i Objavu dostavljaju,

6. opravdanje ili opomenu, -

7. sigurno }e biti ono ~ime vam se prijeti!

8. Kada zvijezde sjaj izgube

9. i kada se nebo otvori

10. i kada se planine u prah zdrobe

11. i kada se poslanici u odre|eno vrijeme skupe...

12. "Do kojeg dana je to odlo`eno?" –

13. "Do Dana sudnjeg!"

14. A zna{ li ti {ta je Dan sudnji? –

15. Te{ko toga dana poricateljima!

16. Zar Mi nismo drevne narode uni{tili

17. i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!

18. Isto tako }emo sa svim gre{nicima postupati!

19. Te{ko toga dana poricateljima!

20. Zar vas od neznatne teku}ine ne stvaramo,

21. koju na pouzdano mjesto stavljamo

22. do roka odre|enog?!

23. Takva je na{a mo}; a kako smo Mi samo mo}ni! –

24. Te{ko toga dana poricateljima!

25. Zar Mi nismo u~inili Zemlju sabirali{tem

26. `ivih i mrtvih

27. i na njoj nepomi~ne visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –

28. Te{ko toga dana poricateljima!

29. Idite prema onome {to ste neistinom smatrali,

30. idite prema dimu u tri plama razdvojenom,

31. koji hlada ne}e davati i koji od plamena ne}e zaklanjati.

32. On }e kao kule bacati iskre

33. kao da su kamile ri|e. –

34. Te{ko toga dana poricateljima!

35. Ovo je dan u kome oni ne}e ni prozboriti

36. i pravdanje im ne}e dozvoljeno biti. –

37. Te{ko toga dana poricateljima!

38. Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne }emo sakupiti,

39. pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslu`iti, dovijte se protiv Mene! –

40. Te{ko toga dana poricateljima!

41. Oni koji su se Allaha bojali bi}e me|u izvorima, u gustim ba{~ama

42. I me|u vo}em koje budu `eljeli.

43. "Jedite i pijte, prijatno neka vam je! za ono {to ste radili."

44. Tako }emo Mi one koji ~ine dobra djela nagraditi. –

45. Te{ko toga dana poricateljima!

46. "Jedite i nasla|ujte se, ali za kratko! – vi ste, zaista, gre{nici!"

47. Te{ko toga dana poricateljima!

48. jer kad im se govorilo: "Budite prema Allahu ponizni!" – oni to nisu htjeli biti, -

49. Te{ko toga dana poricateljima!

50. Pa u koji }e govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!

Kur'an Index
BiH.Org