Kur'an  

An-Naba’ (78) - Vijest Mekka – 40 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. O ~emu oni jedne druge pitaju? –

2. O vijesti velikoj,

3. o kojoj oni razli~ita mi{ljenja imaju.

4. To nije dobro, oni }e saznati sigurno!

5. I jo{ jednom, to nije dobro, oni }e saznati sigurno!

6. Zar Zemlju posteljom nismo u~inili,

7. i planine stubovima,

8. i vas kao parove stvorili,

9. i san va{ po~inikom u~inili,

10. i no} pokriva~em dali,

11. i dan za privre|ivanje odredili,

12. i iznad vas sedam silnih sazidali,

13. i svetiljku plamte}u postavili?

14. Mi iz oblaka vodu obilno spu{tamo

15. i ~inimo da uz njenu pomo} raste `ito i bilje,

16. i ba{}e guste.

17. Dan sudnji je, zaista, ve} odre|en,

18. Dan kada }e se u rog puhnuti, pa }ete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,

19. i nebo }e se otvoriti i mnogo kapija imati,

20. i planine }e se zdrobiti i privi|enje }e biti.

21. D`ehennem }e zasjeda postati,

22. nasilnicima mjesto povratka –

23. u kome }e zauvijek ostati:

24. u njemu svje`ine ne}e osjetiti, ni pi}a okusiti,

25. osim vrele vode i kapljevine,

26. kazne prikladne.

27. Oni nisu o~ekivali da }e ra~un polagati

28. i dokaze Na{e su pretjerano poricali,

29. a Mi smo sve pobrojali i zapisali –

30. pa trpite, mu~enje }emo vam sve gorim u~initi.

31. A onima koji su se Allaha bojali `elje }e se ostvariti:

32. ba{}e i vinogradi,

33. i djevojke mlade, godina istih,

34. i pehari puni.

35. Tamo prazne besjede i neistinu ne}e slu{ati,

36. Gospodar tvoj }e ih darom obilnim nagraditi,

37. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih, Milostivi, kome ne}e smjeti niko prvi rije~ prozboriti

38. na Dan kada D`ibril i meleki budu u redove poredani, kada }e samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu }e re}i.

39. To je neizbje`an Dan, pa ko ho}e, Gospodaru svome }e, kao uto~i{tu, po}i.

40. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome }e ~ovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"

Kur'an Index
BiH.Org