Kur'an  

An-Nazi’at (79) - Oni koji ~upaju Mekka – 46 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Mi onih koji ~upaju grubo,

2. i onih koji vade blago,

3. i onih koji plove brzo

4. pa nare|enja izvr{avaju `urno

5. i sre|uju ono {to nije sre|eno...

6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

7. za kojim }e slijediti slijede}i, -

8. srca toga dana bi}e uznemirena,

9. a pogledi njihovi oboreni.

10. Ovi pitaju: "Zar }emo, zaista, biti opet ono {to smo sada?

11. Zar kad truhle kosti postanemo?"

12. i jo{ ka`u: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

13. A bi}e to samo povik jedan,

14. i evo njih – na Zemlji.

15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

17. "Idi faraonu, on se osilio,

18. i reci: ,Da li bi ti da se o~isti{,

19. da te o Gospodaru tvome pou~Im, pa da Ga se boji{?"

20. I onda mu je najve}e ~udo pokazao,

21. ali je on porekao i nije poslu{ao,

22. ve} se okrenuo i potrudio

23. i sabrao i povikao:

24. "Ja sam gospodar va{ najve}i!" – on je rekao,

25. i Allah ga je i za ove i za one prija{nje rije~i kaznio.

26. To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.

27. A {ta je te`e: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

28. svod njegov visko digao i usavr{io,

29. no}i njegove mra~nim, a dane svjetlim u~inio.

30. Poslije toga je Zemlju poravnao,

31. iz nje je vodu i pa{njake izveo,

32. i planine nepomi~nim u~inio –

33. na u`ivanje vama i stoci va{oj.

34. A kada do|e nevolja najve}a,

35. Dan kada se ~ovjek bude sje}ao onoga {to je radio

36. i kada se d`ehennem svakome ko vidi bude ukazao,

37. onda }e onome koji je obijestan bio

38. i `ivot na ovom svijetu vi{e volio

39. d`ehennem prebivali{te postati sigurno.

40. A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i du{u od prohtjeva uzdr`ao

41. d`ennet }e boravi{te biti sigurno.

42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada }e se dogoditi?"

43. Ti ne zna{, pa kako da o njemu zbori{,

44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.

45. Tvoja opomena }e koristiti samo onome koji ga se bude bojao,

46. a njima }e se u~initi, onoga Dana kada ga do`ive, da su samo jedno ve~e ili jedno jutro njezino ostali.

Kur'an Index
BiH.Org