Kur'an  

’Abasa (80) - Namr{tio se Mekka – 42 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. On se namr{tio i okrenuo

2. zato {to je slijepac njemu pri{ao,

3. A {ta ti zna{ - mo`da on `eli da se o~isti,

4. ili pou~i pa da mu pouka bude od koristi.

5. Onoga koji je bogat,

6. ti njega savjetuje{,

7. a ti nisi kriv ako on ne}e da vjeruje;

8. a onoga koji ti `ure}i prilazi

9. i strah osje}a,

10. ti se na njega ne osvr}e{,

11. Ne ~ini tako!Oni su pouka–

12. pa ko ho}e, pou~i}e se–

13. na listovima su cijenjenim

14. uzvi{enim, ~istim,

15. u rukama pisara

16. ~asnih, ~estitih,

17. Proklet neka je ~ovjek!

18. Od ~ega ga On stvara?

19. Od kapi sjemena ga stvori i za ono {to je dobro za njega pripremi,

20. i pravi put mu dostupnim u~ini,

21. zatim mu `ivot oduzme i u~ini da bude sahranjen,

22. i poslije }e ga, kada On bude htio, o`ivjeti.

23. Uistinu! On jo{ nije ispunio ono {to mu je On naredio!

24. Neka ~ovjek pogleda u hranu svoju;

25. Mi obilno ki{u prolivamo,

26. zatim zemlju pukotinama rasijecamo

27. i ~inimo da iz nje `ito izrasta

28. i gro`|e i povr}e,

29. i masline i palme,

30. i ba{~e guste,

31. i vo}e i pi}a,

32. na u`ivanje vama i stoci va{oj.

33. A kada do|e glas zaglu{uju}i –

34. na dan kada }e ~ovjek od brata svoga pobje}i

35. i od majke svoje i od oca svoga

36. i od druge svoje i od sinova svojih, -

37. toga Dana }e se svaki ~ovjek samo o sebi brinuti

38. neka lica bi}e toga Dana blistava,

39. nasmijana, radosna,

40. a na nekim licima toga Dana bi}e pra{ina,

41. tama }e ih prekrivati,

42. to }e nevjernici – razvratnici biti.

Kur'an Index
BiH.Org