Kur'an  

Al-Infitar (82) - Rascjepljenje Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se nebo rascjepi,

2. i kada zvijezde popadaju

3. i kada se mora jedna u druga uliju,

4. i kada se grobovi ispreturaju, -

5. svako }e saznati {ta je pripremio, a {ta je propustio

6. O ~ovje~e, za{to da te obmanjuje to {to je Gospodar tvoj plemenit,

7. koji te je stvorio –pa u~inio da si skladan i da si uspravan –

8. i kakav je htio lik ti dao?

9. A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

10. a nad vama bdiju ~uvari,

11. kod Nas cijenjeni pisari,

12. koji znaju ono {to radite.

13. ^estiti }e sigurno u d`ennet,

14. a gre{nici sigurno u d`ehennem,

15. na Su dnjem danu u njemu }e gorjeti

16. i vi{e iz njega ne}e izvedeni biti.

17. A zna{ li ti {ta je Sudnji dan

18. i jo{ jednom: zna{ li ti {ta je Sudnji dan?

19. dan kada niko nikome ne}e mo}i nimalo pomo}i, toga dana }e vlast jedino Allah imati.

Kur'an Index
BiH.Org