Kur'an  

Al-Mutaffifun (83) - Oni koji pri mjerenju zakidaju Mekka – 36 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Te{ko onima koji pri mjerenju zakidaju,

2. koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

3. a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

4. Kako ne pomisle da }e o`ivljeni biti

5. na Dan veliki,

6. na Dan kada }e se ljudi zbog Gospodara svjetova di}i!

7. Uistinu! Knjiga gre{nika je u Sid`d`inu,

8. a zna{ li ti {ta je Sid`d`in?

9. Knjiga ispisana!

10. Te{ko toga dana onima koji su poricali –

11. koji su onaj svijet poricali –

12. a njega mo`e poricati samo prestupnik, gre{nik,

13. koji je, kada su mu ajeti na{i kazivani, govorio: "Izmi{ljotine naroda drevnih!"

14. A nije tako! Ono {to su radili prekrilo je srca njihova,

15. uisitnu, oni }e toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

16. zatim }e sigurno u oganj u}i,

17. pa }e im se re}i: "Eto, to je ono {to ste poricali!"

18. Uistinu! Knjiga ~estitih je u Ilijjunu,

19. a zna{ li ti {ta je Ilijjun?

20. Knjiga ispisana! –

21. nad njoj bdiju oni Allahu bliski.

22. Dobri }e, zaista, u nasladama boraviti.

23. sa divana gledati,

24. na licima njihovim prepozna}e{ radost sretna `ivota,

25. da}e im se pa }e pi}e zape~a}eno piti,

26. ~iji }e pe~at mosu{ biti – i neka se za to natje~u oni koji ho}e da se natje~u! –

27. pomije{ano sa vodom iz Tesnima }e biti,

28. sa izvora iz kojeg }e Allahu bliski piti.

29. Gre{nici se smiju onima koji vjeruju;

30. kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

31. a kada se porodicama svojim vra}aju, {ale zbijaju}i vra}aju se;

32. kada ih vide, onda govore: "Ovi su, dosita, zalutali!" –

33. a oni nisu poslani da motre na njih.

34. Danas }e oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

35. sa divana }e gledati.

36. Zar }e nevjernici biti druga~ije ka`njeni nego prema onome kako su postupali!

Kur'an Index
BiH.Org