Kur'an  

Al-In{iqaq (84) - Cijepanje Mekka – 25 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se nebo rascjepi

2. i poslu{a Gospodara svoga – a ono }e to du`no biti –

3. i kada se Zemlja rastegne,

4. i izbaci ono {to je u njoj, i potpuno se isprazni,

5. i poslu{a Gospodara svoga – a ona }e to du`na biti, -

6. ti }e{, o ~ovje~e, koji se mnogo trudi{, trud svoj pred Gospodarom svojim na}i:

7. onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

8. lahko }e ra~un polo`iti

9. i svoji ma }e se radostan vratiti;

10. a onaj kome bude knjiga njegova iza le|a njegovih data

11. propast }e prizivati

12. i u ognju }e gorjeti,

13. jer je sa ~eljadi svojom radostan bio

14. i mislio da se nikada ne}e vratiti –

15. a ho}e! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

16. I kunem se rumenilom ve~ernjim,

17. i no}i, i onim {to ona tamom obavije,

18. I Mjesecom punim,

19. vi }ete sigurno na sve te`e i te`e prilike nailaziti!

20. Pa {ta im je, za{to ne}e da vjeruju,

21. i za{to, kada im se Kur’an ~ita, na tle licem ne padaju?!

22. ve}, nevjernici, pori~u,

23. a Allah dobro zna {ta oni u sebi kriju,

24. zato im navjesti patnju neizdr`ljivu!

25. Ali one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili nagrada neprekidna }e ~ekati.

Kur'an Index
BiH.Org