Kur'an  

Al-Burug (85) - Sazvije`da Mekka – 22 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi neba sazvije`|ima oki}enog

2. i Dana ve} odre|enog,

3. i prisutnih, i onoga {to }e biti prisutno, -

4. prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,

5. i vatrom i gorivom ih napunili,

6. kada su oko nje sjedili

7. i bili svjedoci onoga {to su vjernici radili!

8. A svetili su im se samo zato {to su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,

9. ~ija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je svemu Svjedok.

10. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - ~eka patnja u d`ehennemu i isto tako pr`enje u ognju,

11. a one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili ~ekaju ba{~e d`ennetske kroz koje }e rijeke te}i, - a to veliki uspjeh biti.

12. Odmazda Gospodara tvoga }e, zaista, u`asna biti!

13. On iz ni~ega stvara, i ponovo }e to u~initi;

14. I on pra{ta, i pun je ljubavi,

15. Gospodar svemira, Uzvi{eni,

16. On radi {ta je Njemu volja.

17. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,

18. o faraonu i Semudu?

19. Ali, ovi koji ne}e da vjeruju stalno pori~u, -

20. a Allahu oni ne}e mo}i uma}i:

21. a ovo je Kur’an veli~anstveni,

22. na plo~i pomno ~uvanoj.

Kur'an Index
BiH.Org