Kur'an  

At-Tariq (86) - Danica Mekka – 17 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi neba i Danice! –

2. A zna{ li ti {ta je Danica? –

3. Zvijezda blistava! –

4. nema ~ovjeka nad kojim neko ne bdije.

5. Nek ~ovjek pogleda od ~eka je stvoren!

6. stvoren je od teku}ine koja se izbaci,

7. koja izme|u ki~me i grudi izlazi,

8. i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

9. onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

10. kada ~ovjek ni snage ni branioca ne}e imati.

11. I tako mi neba puna ki{e

12. I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:

13. Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

14. lakrdija nikakva on nije!

15. Oni se slu`e spletkama,

16. a Ja ih uni{tavam –

17. zato nevjernicima jo{ vremena dadni, jo{ koji trenutak ih ostavi.

Kur'an Index
BiH.Org