Kur'an  

Al-A’la (87) - Svevi{nji Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Hvali ime Gospodara svoga Svevi{njeg,

2. koji sve stvara i ~ini skladnim,

3. i koji sve s mjerom odre|uje i nadahnjuje,

4. i koji ~ini da rastu pa{njaci,

5. i potom ~ini da postanu suhi, potanjeli.

6. Mi }emo te nau~iti da izgovara{ pa ni{ta ne}e{ zaboraviti

7. osim onoga {to }e Allah htjeti – jer, On zna i ono {to na javu iznosite i ono {to tajite –

8. i sve {to je dobro Mi }emo tebi dostupnim u~initi;

9. zato pou~avaj – pouka }e ve} od koristi biti:

10. dozva}e se onaj koji se Allaha boji,

11. a izbjegava}e je onaj najgori,

12. koji }e u vatri velikoj gorjeti,

13. pa u njoj ne}e ni umrijeti ni `ivjeti.

14. Posti}i }e {ta `eli onaj koji se o~isti

15. i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!

16. Ali, vi vi{e `ivot na ovom svijetu volite,

17. a onaj svijet je bolji i vje~an je.

18. Ovo, doista, ima u listovima davna{njim,

19. listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Kur'an Index
BiH.Org