Kur'an  

A{-[ams (91) - Sunce Mekka – 15 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako Sunca i svjetla njegova,

2. i Mjeseca kada ga prati,

3. i dana kada ga vidljivim u~ini,

4. i no}i kada ga zakloni,

5. i neba i Onoga koji ga sazda,

6. i Zemlje i Onoga koji je ravnom u~ini,

7. i du{e i Onoga koji je stvori

8. pa joj put dobra i put zla shvatljivim u~inio, -

9. uspje}e samo onaj ko je o~isti,

10. a bi}e izgubljen onaj koje je na stranputicu odvodi!

11. Semud je zbog obijesti svoje poricao:

12. kad se jedan nesretnik izme|u njih podigao,

13. Allahov poslanik im je doviknuo: "Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije!"

14. ali mu oni nisu povjerovali, ve} su je zaklali – i Gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uni{tio i do posljednjeg istrijebio,

15. i ne strahuju}i zbog toga od odgovornosti.

Kur'an Index
BiH.Org