Kur'an  

Al-Layl (92) - No} Mekka – 21 ajet

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi no}i kada tmine razastre,

2. i dana kad svane,

3. i Onoga koji mu{ko i `ensko stvara, -

4. va{ trud je, zaista, razli~it:

5. onome koji udjeljuje i ne grije{i

6. i ono najljep{e smatra istinitim –

7. njemu }emo d`ennet pripremiti;

8,. a onome koji tvrdi~i i osje}a se neovisnim

9. i ono najljep{e smatra la`nim –

10. njemu }emo d`ehennem pripremiti,

11. i bogatstvo njegovo mu, kad se strovali, ne}e koristiti.

12. Mi smo du`ni da uka`emo na pravi put,

13. i jedino Nama pripada i onaj i ovaj svijet!

14. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom,

15. u koju }e u}i samo nesretnik,

16. onaj koji bude poricao i glavu okretao,

17. a od nje }e daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao,

18. onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao, da bi se o~istio,

19. ne o~ekuju}i da mu se zahvalno{}u uzvratio,

20. ve} jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevi{njeg stekao,

21. i on }e, zbilja, zadovoljan biti!

Kur'an Index
BiH.Org