Kur'an  

Ad-Duha (93) - Jutro Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi jutra

2. i no}i kada se uti{a, -

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5. a Gospodar tvoj }e tebi sigurno dati, pa }e{ zadovoljan biti!

6. Zar nisi siro~e bio, pa ti je On uto~i{te pru`io,

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,

8. i siromah si bio, pa te je imu}nim u~inio?

9. Zato siro~e ne ucvili,

10. a na prosjaka ne podvikni,

11. i o blagodati Gospodara svoga kazuj!

Kur'an Index
BiH.Org