Kur'an  

Al-In{irah (94) - [irokogrudnost Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar grudi tvoje nismo prostranim u~inili,

2. i breme tvoje s tebe skinuli,

3. koje je ple}a tvoja ti{tilo,

4. i spomen na tebe visoko uzdigli!

5. Ta, zaista, s mukom je i last,

6. zaista, s mukom je i last!

7. A kad zavr{i{, molitvi se predaj

8. i samo se Gospodaru svome obra}aj!

Kur'an Index
BiH.Org