Kur'an  

At-Tin (95) - Smokva Mekka – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi smokve i masline,

2. i Sinajske gore,

3. i grada ovog, bezbjednog, -

4. Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em,

5. zatim }emo ga u najnakazniji lik vratiti,

6. samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, njih ~eka nagrada neprekidna.

7. Pa {ta te onda navodi da pori~e{ onaj svijet, -

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!

Kur'an Index
BiH.Org