Kur'an  

Al-Alaq (96) - Ugru{ak Mekka – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. ^itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,

2. stvara ~ovjeka od ugru{ka!

3. ^itaj, plemenit je Gospodar tvoj,

4. koji pou~ava peru,

5. koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna.

6. Uistinu, ~ovjek se uzobjesti

7. ~im se neovisnim osjeti,

8. a Gospodaru tvome }e se, doista, svi vratiti!

9. Vidje li ti onoga koji brani

10. robu da molitvu obavi?

11. Reci mi ako on misli da je na pravom putu,

12. ili ako tra`i da se kumirima moli,

13. reci mi, ako on pori~e i glavu okre}e –

14. zar on ne zna da Allah sve vidi?

15. Ne valja to! Ako se ne okani, dohvati}emo ga za kiku,

16. kiku la`nu i gre{nu,

17. pa neka on pozove dru{tvo svoje –

18. Mi }emo pozvati zebanije.

19. Ne valja to! Ti njega ne slu{aj, ve} molitvu obavljaj i nastoj da se Gospodaru svome pribli`i{!

Kur'an Index
BiH.Org