Kur'an  

Al Beyyina (98) - Dokaz jasni Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige i mnogobo{ci odvojili, sve dok im nije do{ao dokaz jasni;

2. od Allaha Poslanik koji ~ita listove ~iste,

3. u kojima su propisi ispravni.

4. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kada im je do{ao dokaz jasni,

5. a nare|eno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

6. Oni koji ne vjeruju izme|u sljedbenika knjige i mnogobo{ci, bi}e, sigurno, u vatri d`ehennemskoj, u njoj }e ve~no ostati; oni su najgora stvorenja.

7. A oni koji vjeruju i ~ine dobra djela – oni su, zbilja, najbolja stvorenja,

8. njih nagrada u Gospodara njihova ~eka; edenski vrtovi kroz koji }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti; Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni. To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga.

Kur'an Index
BiH.Org