Kur'an  

Az-Zilzal (99) - Zemljotres Medina – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kada se Zemlja naj`e{}im potresom svojim potrese

2. i kada Zemlja izbaci terete svoje,

3. i ~ovjek uzvikne: "[ta joj je?!" –

4. toga Dana }e ona vijesti svoje kazivati

5. jer }e joj Gospodar tvoj narediti.

6. Tog Dana }e se ljudi odvojeno pojaviti da im se poka`u dijela nihova;

7. onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidje}e ga,

8. a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidje}e ga.

Kur'an Index
BiH.Org