DN SZLK
1
       STE ARAMA
        Powered by  GOOGLE
A   B   C      D   E   F   G   H   I      K   L   M   N   O      P   R   S      T   U      V   Y   Z


VCB VAKFE Vatan- kmet VEKAR (Vakar) Vilyet-i Hssa
Vcib-l-Vcd VKIA SRES Vatan- Skn VEKL (El-Vekl) Vilyet-i Kbr
VCD (El-Vcid) VKI'T HABERLER VATY ETMEK VELED- ZN Vilyet-i Muhammediyye
VA'D VKIF VA'Z (Vaaz) VEL (El-Veliyy) Vilyet-i Sugra
VA'DE VAKT (Vakit) VECD VELME VLDN
VAD'I HAML VL (El-Vl) VED HACCI VER' VRD
VD-Y URENE VALLH VED HUTBES Ver-l-Ver VTR NAMAZI
VAHDNYYET VRDT-I LHYYE VED VERSET VUKF- ADED
VAHDET- VCD VRS VEDA VERESYE SATI VUSLAT
VHD (El-Vhid) VAS VEDD (El-Vedd) VESENYYE VCB ARTLARI
VHME KUVVET VS' (El-Vsi') VEF VESLE VCD
VAHY (Vahiy) VASYETNME VEHHB (El-Vehhb) VESK Vcd-i Adem
Vahy Ktibi VASYYET (Vasiyet) VEHHBLK VESVESE Vcd-i Vehm
Vahy-i Gayri Metlv VASL VEHM VEYL VCH LM
Vahy-i Metlv Vasl- Uryn Vehm Mertebesi VLYET (Velyet) VCH RKET
VA'D VATAN VEKHET Vilyet Yolu  
VAKF (Vakf) Vatan- Asl VEKLET Vilyet-i mme